flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності

 Витяг із Закону України "Про судоустрій і статус суддів" 

Глава 2. Місцеві суди

Стаття 21. Види і склад місцевих судів

1. Місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах чи районах у містах, або у місті, або у районі (районах) і місті (містах).

2. Місцевими господарськими судами є окружні господарські суди.

3. Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, визначені процесуальним законом.

4. Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, з числа яких призначається голова суду та, у визначених законом випадках, заступник або заступники голови суду.

5. З числа суддів місцевого загального суду обираються слідчі судді (суддя), які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, визначеному процесуальним законом.

6. Кількість слідчих суддів визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду.

7. Слідчі судді (суддя) обираються зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно. До обрання слідчого судді відповідного суду його повноваження здійснює найстарший за віком суддя цього суду.

8. Слідчий суддя не звільняється від виконання обов’язків судді першої інстанції, проте здійснення ним повноважень із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні враховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

Стаття 22. Повноваження місцевого суду

1. Місцевий суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.

2. Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом.

3. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені законом до їх юрисдикції.

4. Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).

5. Юрисдикція місцевих судів щодо окремих категорій справ, а також порядок їх розгляду визначаються законом.

Стаття 23. Суддя місцевого суду

1. Суддя місцевого суду здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.

Стаття 24. Голова місцевого суду

1. Голова місцевого суду:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

2. Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

3. У разі відсутності голови місцевого суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Стаття 25. Заступник голови місцевого суду

1. Заступник голови місцевого суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

 Законодавство, яким у своїй діяльності керується

Володарський районний суд Київської області:

Конституція України
Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР

Про судоустрій і статус суддів
Верховна Рада України; Закон від 02.06.2016 № 1402-VIII

Цивільний кодекс України
Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV

Цивільний процесуальний кодекс України
Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 18.03.2004 № 1618-IV

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21)
Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X

Кодекс адміністративного судочинства України
Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 06.07.2005 № 2747-IV

Кримінальний кодекс України
Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III

Кримінальний процесуальний кодекс України
Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI

Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, [...]
ДСА України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа [...] від 17.12.2013 № 173

КОДЕКС СУДДІВСЬКОЇ ЕТИКИ

ПОЛОЖЕННЯ про автоматизовану систему документообігу суду 

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа [...] від 25.05.2006 № 740

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ РІШЕННЯ від 6 лютого 2009 року N 33 Про затвердження Правил поведінки працівника суду

Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого [...]
Нацдержслужба України; Наказ, Правила від 05.08.2016 № 158

Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців
Кабінет Міністрів України; Постанова, Правила від 11.02.2016 № 65

Про судоустрій і статус суддів
Верховна Рада України; Закон від 07.07.2010 № 2453-VI

Про судоустрій і статус суддів
Верховна Рада України; Закон від 02.06.2016 № 1402-VIII

Про доступ до судових рішень
Верховна Рада України; Закон від 22.12.2005 № 3262-IV

Про доступ до публічної інформації
Верховна Рада України; Закон від 13.01.2011 № 2939-VI

Про звернення громадян
Верховна Рада України; Закон від 02.10.1996 № 393/96-ВР

Про захист персональних даних
Верховна Рада України; Закон від 01.06.2010 № 2297-VI

Про запобігання корупції
Верховна Рада України; Закон від 14.10.2014 № 1700-VII

Про державну службу
Верховна Рада України; Закон від 10.12.2015 № 889-VIII

Про забезпечення права на справедливий суд
Верховна Рада України; Закон від 12.02.2015 № 192-VIII

Про судовий збір
Верховна Рада України; Закон від 08.07.2011 № 3674-VI

Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 11.02.2015 № 96

П О Л О Ж Е Н Н Я про канцелярію Володарського районного суду Київської області